Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de
natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeen- komst
te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door iMedia
Bureau (kvk 78761948 – vestigingsadres Frambozenweg 29, 2321 KA Leiden)
aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en
overeenkomsten tussen iMedia Bureau en de klant.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met iMedia Bureau waarbij derden zijn betrokken.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene
voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij iMedia Bureau die
voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes
3.1. Door iMedia Bureau uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig
gedurende 30 dagen. iMedia Bureau is slechts aan een offerte gebonden als
de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt
bevestigd.

3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid
4.1. iMedia Bureau verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar
beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te
voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat
iMedia Bureau bepaalde werkzaam- heden verrichten door derden.

4.2. iMedia Bureau spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen.
Ingeval een overeengekomen termijn door iMedia Bureau niet kan worden
aangehouden, zal iMedia Bureau de klant daarvan met bekwame spoed op
de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn,
zonder dat de klant daar- aan het recht tot het vorderen van
schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding
kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

4.3. iMedia Bureau gebruikt de persoons,- of bedrijfsgegevens van de klant
uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

4.4. iMedia Bureau aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant
geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van iMedia Bureau is
in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald
van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit
voortvloeit.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant
5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens
en/of materialen voor de door iMedia Bureau te ver- richten diensten. De
klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen
geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2. De klant vrijwaart iMedia Bureau voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden die aan de klant toerekenbaar is.

5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst
geproduceerde teksten, ook als iMedia Bureau de redactie heeft gevoerd.
Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is
van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke
uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van iMedia Bureau.

5.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens iMedia
Bureau na te komen.

5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is
iMedia Bureau gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Overmacht
6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting
uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een
omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor
diens rekening komt.

6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht
niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer
dan twee weken zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg
de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige
schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Betaling
7.1. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 50% van het
overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De
dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling. Bij annulering van
de opdracht zal geen terugbetaling van de aanbetaalde 50% plaats vinden.
Indien de opdracht geannuleerd wordt is iMedia tevens gerechtigd om de
gemaakte kosten in redelijkheid in rekening te brengen.

7.2. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met het
verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant
ontvangt hiervoor een factuur.

7.3. Voor de betaling van onderhoud aan websites zonder abonnement
stuurt iMedia Bureau de klant na het verrichte van de werkzaamheden een
factuur.

7.4. De klant voldoet alle facturen binnen 7 dagen na factuurdatum.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
klant zijn de vorderingen van iMedia Bureau onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Indien iMedia Bureau tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten
van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste
komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten
worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45
dossierkosten, plus BTW en rente.

7.7. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de
betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen
die het langst openstaan.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben
geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de
artikelen.

8.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

8.3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen,
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag

Download

  • Profiteer van onze ervaring
  • Snelle resultaten
  • Op maat gemaakte websites
  • SEO specialisten